02
مه

معماري چيست – معمار كيست

+معماري را مي توان تلفيق علم و هنر دانست كه يك معمار براي خلق يك بنا با توجه به مواد و مصالح موجود بنايي را با بهره گيري از تزئينات و آراستگي و تناسبات و رنگها به وجود آورد.
+يك معمار در پروسه ي طراحي خود براي رفع نياز انسان بناي خود را با توجه به فضا _زمان_مكان_فلسفه_جامعه_بوم شناسي_روانشناسي_تكنولوژي و …. مورد توجه قرار ميدهد.
+معمار در زبان فارسي به معناي(والادگر)(رازيگر)(باني گر)(مهراز) معني مي داد و در زبان باتين به معاني architect كه از دو بخشarchi به معناي سرپرست و رئيس و tection به معاني سازنده بر مي گردد كه كاملا همتراز با واژه مهراز مي باشد.
+در تعريف زيباي معماري مي توان به گفته ي زيباي ويترويوس اشاره كرد كه معماري را واجد سه ويژگي زيبايي،استحكام سودمندي مي داند و اين سه ويژگي سه ضلع مثلث معماري است.

+معماري با توجه به جغرافيا و فرهنگ كشورها شكل مي گرد و نام هاي مختلفي به خود ميگيرد: معماري بومي -معماري باستاني-معماري آسيايي-معماري اسلامي-معماري منظر و ……
+آثار معماري سمبل فرهنگ يك ملت به شمار مي روز و در رديف آثار هنري قرار مي گيرند.

+با توجه به تبديل شدن معماري به رشته اي پر متقاضي و تخصصي و به دليل اينكه يك معمار وظيفه ي تامين امنيت عمومي را دارد و هم چنين تبديل شدن آن به يك رشته ميان رشته اي كه تلفيقي از چندين رشته است و چندين تخصص را شامل ميشود در نتيجه بايد آموزشهاي تخصصي زيادي را پشت سر بگذارد كه شامل آموزشهاي پيش رفته علمي و عملي و كسب مجوز باشد.

+معمار كسي است كه تمام نقشه ها و طراحي ها را بر عهده دارد و نظارت مستقيم بر فعاليت مهندسان عمران و تأسيسات-الكترونيك و ….دارد و نظارت نهايي با اوست زيرا برنامه ريزي و تخمين هزينه و مديريت پروسه ي ساخت و ساز بر عهده اوست.
+در ايران رشته معماري را مي توان در تخصص هاي زير تحصيل كرد:
معماري منظر-مديريت پروژه -طراحي شهري-برنامه ريزي شهري- مرمت ابنيه-معماري سنتي-انرژي معماري و……

+سازمان هاي حرفه اي مللي متعددي براي معماران در كشورهاي مختلف براي ارتقا سطح معماران وجود دارد:
-موسسه معماران امريكا(AIA)
-موسسه سلطنتي معماران بريتانيا(RIBA).
-انجمن نظام مهندسي مهماران (ARB).

+شرح مشاغل معماران به شرح زير است:
-سرپرست ارشد/سهام دار
به طور معمول صاحب شركت يا سهام دار اصلي كه ممكن است بنيانگذار شركت نيز باشد عناويني شامل مدير عامل،رئيس شركت،مدير اجرايي يا مديريت اجرايي باشد.
-سرپرستي مياني /سهام دار
سرپرست يا شريك عناويني شامل معاون اجرايي يا ارشد رئيس يا دستيار مدير اختيار ميكند.
-مدير/سهام دار.
اخيرا شركت ها از عناويني شامل معاون اجرايي يا مدير اصلي استفاده ميكنن.
-رئيس گروه معماري يا مدير ارشد :
معمار ارشد يا معماري كه گواهي معماري ندارد .مسئول عملكرد تمام بخش هاي شركت است و به يك مدير يا شريك گزارش ميدهد.
-مدير پروژه:
مسئوليت پروژه هاي مختلف و تيم پروژه را بر عهده دارد از جمله برنامه ريزي ها و بودجه.
+معمار ارشد /طراح:
معمار با مدرك معماري و يا بدون گواهي معماري اما با ١٠ سال سابقه مي باشد كه داراي تخصص طراحي يا متمركز روي بخش فني است و مسئول فعاليت هاي اصلي پروژه است.
+معمار /طراح سطح ٣:
مسئول بخش هايي از پروژه است.
+معمار /طراح سطح ٢:
مسئول امور طراحي روزانه يا توسعه فني پروژه ها است.
+معمار /طراح سطح ١:
معمار با مدرك معماري و يا بدون گواهي معماري اما با ٣-٥ سال سابقه معماري مي باشد و مسئول بخش هاي از يك پروژه در پارامترهاي تعيين شده توسط ديگران است.
+معمار كارآموز:
دانشجوي يا فارق التحصيل معماري كه بدون مجوز معماري است كه به عنوان كارآموز طراحي يا راه حل هاي فني را تحت نظارت معمار توسعه مي دهد.

+ جايزه معمار و عناوين جهاني
طيف گسترده اي از جوايز كه توسط انجمن هاي حرفه اي ملي و ديگر نهاد ها و به معماران اهدا ميشود موجب به رسميت شناختن معماران ساخته هايشان و ساختارها و شغل حرفه اي آن ها شده باشد .جايزه پريتزكر كه جايزه نوبل معروف است پرسودترين جايزه معمار است .ديگر جوائز معماران عبارت اند از :طلاي سلطنتي ،مدال طلاي AIA و پريميوم ايمپريال

+ معماران در كشورهاي مختلف
معماران بريتانيايي كساني هستند كه داراي ساخته هاي عمده اي براي طراحي حرفه اي يا آموزش معماري هستند و يا داراي راه كارهاي حرفه اي مي باشد و م مي بايست از طريق انستيتو سلطنتي معماران بريتانيايي انتخاب مي شود بعد از آن نام خود را در FRIBA ثبت كنند.شخصي كه درجه افتخاري دريافت ميكند مي بايست اصطلاح Hon.FRIBA قبل از نام قرار مي دهند و يك معمار بين المللي مي بايست از اصطلاح Inet.FRIBA را قبل از نام خود قرار مي دهند .معماران در ريالات متحده امريكا كه حرفه اي هستند و يا در طراحي يا آموزش معماري برترن يا داراي راهكارهاي حرفه اي مي باشد از طريق موسسه معماران معماران امريكايي انتخاب شده و مي توانند نام خود را در در FAIA ثبت كنند.معماران در كانادا ها هم كه سهم عمده اي در اين حرفه دارند از جمله كمك به تحقيقات به خاطر ساخته هاي ممتاز خود در كانادا يا جاهاي ديگر به عنوان همكار به عنوان همكار در موسسه سلطنتي به رسميت شناخت شوند و نام خود را در FRAICثبت كنند.

در هنگ كنگ كساني كه به عضويت خبرگان معماري در مي آيند مي بايست اصطلاح HKIA قبل از نام خود اضافه كنند و كساني كه سهمي ويژه دارند پس از انتخاب شدن توسط موسسه معماران هنگ كنگ شايد بتوانند به عنوان اعضاي HKIA انتخاب شوند و از اصطلاح FHKIA پس از نام خود استفاده كنند .

معماران فيليپيني و خارج از آن به ويژه كساني كه در شغل خود ماهر مي باشند به عنوان معمار معرفي ميشوند كه به جاي خانم يا آقا معمار خوانده شوند به اين صورت كه قبل از نام خانوادگي آن ها از اصطلاح (BB/GNG/G) استفاده مي شود .

ساختمان ها صرفاً کالا نیستند. آنها مانند پرده ای پشت صحنه زندگی ما را در شهر می­سازند. معماری هنر شکل دادن به آن چیزی است که ما مرتباً در آن به نمایش میپردازیم، چرا که به خلق محیطی میپردازد که تمامی جزئیات روزانه زندگی ما در آن اتفاق می افتد.